ברזים | ברז

ברזים - מקלחונים - ארונות אמבט - מוטות פינוק - אינטרפוצים - ברזי מטבח - ברזי אמבטיה - ברזי פרח -  
חדשות ע.ג. לירן:


תקנון אתר המכירות של חברת ע.ג לירן סוכנויות בע"מ

לקוח/ה יקר/ה,

ברוך הבא לאתר המכירות ברשת האינטרנט (להלן: "האתר" ) של חברת ע.ג לירן סוכנויות בע"מ (להלן: "לירן ברזים").

באתר מופעלת זירת מכירות מקוונת המציעה לגולשים באתר (להלן: "הגולשים"/"הלקוחות"/ "המבקשים לרכוש" )מגוון רחב של מוצרים לחדר האמבטיה והמקלחת ובהם מוצרים חדשים, מוצרים מחודשים ועודפי ייצור.

הקניה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן ":התקנון" )אנא קרא התקנון בקפידה, שכן הזמנת מוצר ו/או רכישת מוצר ו/או הרשמה לקניה באתר מעידה על הסכמתך המלאה לתנאים הכלולים והנקובים בתקנון.

תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 
1 כללי.

א.        האתר מנוהל ומופעל בעבור ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ע"י חברת ע.ג לירן סוכנויות בע"מ אשר פרטיה המלאים הינם כדלקמן: ע.ג לירן סוכנויות בע"מ, ח.פ. 511428104, רח' אימבר 25, א.ת קרית אריה, פתח תקוה, 49001.

ב.         באתר מוצעים ונמכרים מוצרים שונים ובהם מוצרים חדשים, מוצרים מחודשים ועודפי ייצור וזאת בהתאם למצבו של המוצר הנקוב באתר. חיוב הלקוח בפועל יתבצע ע"י חברת ע.ג לירן סוכנויות בע"מ.

ג.          כל המבצע המבקש לרכוש מוצר/ים באמצעות האתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון ולכללי ההשתתפות הנקובים בו ומקבלם ללא כל סייג, התניה או שינוי וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ע.ג לירן סוכנויות בע"מ ו/או מי מטעמה ו/או כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לכללי התקנון ו/או תנאיו ו/או הנובע מהם.

 
2 תנאי השתתפות.

א.         רשאי להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים, אשר קרא את תקנון האתר ואישר אותו וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.

ב.         לירן ברזים שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מסוימות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפי תנאים שתיקבע מראש. לקוחות שאינם נמנים על אותה קבוצת צרכנים, לא יוכלו להשתתף במכירה והם מוותרים על כל טענה כנגד לירן ברזים ו/או מי מטעמה בעניין זה.

ג.          לירן ברזים שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפות ו/או למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל מכירות בעניינם של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או שאינה בהתאם לכללי ההשתתפות ו/או שאינה בהתאם לתקנון ו/או הפוגעת או העלולה לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או בעניינו של מי שמסר ללירן ברזים ו/או הקליד באתר פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בלירן ברזים ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי לירן ברזים לביצוע מעשה המנוגד לדין ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.

ד.         ההצעות המוצעות באתר הינן לאנשים פרטיים בלבד וחל איסור מוחלט לביצוע של רכישות באתר על ידי סוחרים ו/או סיטונאים ו/או כל מי שבכוונתו למכור המוצרים המוצעים באתר לצדדים שלישיים ו/או לסחור בהם, במישרין ו/או בעקיפין. לירן ברזים שומרת על זכותה לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גורמים אשר יפעלו בניגוד להוראה זו.

ה.         אם בוטלה מכירה, יושב כספו של הרוכש.

 
3 המוצרים המוצעים למכירה באתר ומחיריהם.

א.         לירן ברזים עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה באם לבקש לרכוש מוצר כלשהו, אם לאו. יחד עם זאת, תמונות המוצרים המופיעות באתר מיועדות להמחשה בלבד. לעתים יתכנו הבדלים בין הגוונים והעיצובים המופעים בתמונות, לבין הגוונים והעיצובים של המוצרים אשר יסופקו בפועל.

ב.         הן המוצרים המופיעים באתר והן מחיריהם הנקובים באתר הינם בתוקף אך ורק לגבי המלאי הקיים ברשותה של לירן ברזים והואיל וכך, לירן ברזים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המוצרים ומחיריהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. המחירים המופיעים באתר ומפרטי המוצרים מחייבים את החברה כל עוד לא שונו בפועל באתר.

ג.          מחיר המוצרים באתר אינו כולל עלות הובלה לבית הלקוח (וזאת במידה והמבקש לרכוש מוצר בוחר באופציית אספקת המוצר לביתו – ראה סעיף 5.א. ו-5.ב. לתקנון). מחיר המוצרים באתר כולל מע"מ.

 
4השתתפות במכירות.

א.         על המבקש לרכוש מוצר למלא באתר פרטים אישיים שונים הדרושים לרכישת המוצר, לרבות הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס האשראי נשוא הרכישה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. אי מסירת מלוא הפרטים המבוקשים, תמנע ביצועה של בקשה לרכישה.לירן ברזים פועלת כמיטב יכולתה לשמירת המידע האמור לעיל ולסודיותו ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתקנון זה.

ב.         חל איסור חמור על הזנתם של פרטים כוזבים ו/או לא מדויקים ביודעין. לירן ברזים שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מזיני פרטים כוזבים וזאת בגין נזקים שיגרמו ללירן ברזים ו/או למי מטעמה ו/או לצדדי ג', לרבות לגולשים אחרים באתר. כן זכאית לירן ברזים לנקוט בכל אחד מן הצעדים הנקובים בסעיף 2.ג. דלעיל.

ג.          לירן ברזים אינה מחויבת לספק מוצר כלשהו אשר המבקש לרוכשו לא חויב בגינו בפועל.

ד        . לירן ברזים אינה מחויבת לספק מוצר כלשהו אשר הבקשה לרכישתו לא נקלטה במחשביה ו/או שנקלטה באופן חלקי או משובש ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי לירן ברזים. על מנת שבקשת רכישה כלשהי או בקשה לביטול בקשת רכישה כלשהי תתקבלנה במערכת, עליהן להיקלט במחשבי לירן ברזים באופן תקין ומסודר, כשהן מכילות את כל הפרטים הנדרשים. בקשות כאמור לעיל הנקלטות במערכת האתר מקבלות מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי בכדי לאשר קבלתן והסכמה להן בפועל, שכן אישור שכזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת לירן ברזים. אם תתגלה תקלה, תימסר הודעה לצרכן כי הרכישה לא אושרה מייד עם גילוי התקלה.

ה.         בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיו של המבקש לרכוש מוצר, תבוטל הבקשה לרכישה והמוצר לא יסופק למבקש לרוכשו וזה יחויב בדמי טיפול והוצאותיה של לירן ברזים כלפי צדדי ג'.

 
5 אופן התשלום ואספקת המוצרים.

א.         מילוי בקשה לרכישה מהווה אך ורק פניה ללירן ברזים בבקשה לרכוש מוצר והרכישה בפועל מתבצעת עם חיובו של כרטיס האשראי במלוא עלותו של המוצר לרבות דמי משלוח (אם לא נבחרה האפשרות לאיסוף עצמי של המוצר) ו/או דמי טיפול וזאת כמפורט בפרטי המכירה (עלות המוצר בתוספת כל תשלום נוסף לרבות דמי משלוח להלן: "הסכום לתשלום)".

ב.         במועד בו מבוקש לרכוש מוצר על המבקש לבחור בין האופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. במידה ונבחרה האופציה של איסוף עצמי של המוצר, על הרוכש לאוספו ממקום האיסוף תוך 14 ימי עבודה ובתיאום מראש עם שירות הלקוחות בלבד.

ג.          שולמה עלותו של המוצר ולא עשה הרוכש כאמור לעיל, יחויב בעמלת אחסון בסך 10 ₪ או בשיעור של 2% מגובה הרכישה, לכל יום אחסון נוסף, לפי הגבוה מביניהם. כתובת איסוף המוצר הינה הכתובת המצוינת בסעיף 1.א. דלעיל. יצוין כי באם עלות עמלת האחסון של המוצר תגיע עד מלוא שווי המוצר, יחזור המוצר להיות בבעלותה של החברה והרוכש יחויב במלוא עלותו של המוצר. 

ד.        לירן ברזים תחייב את הרוכש באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר ולסכום האמור יתווספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה, על פי הקשר הדברים כאמור לעיל.

ה        . במקרה של פיגור בתשלומים, תהא לירן ברזים רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.

ו.          היה ומסיבה כלשהי תסרב חברת כרטיסי האשראי לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל הרכישה והמוצר לא יסופק לרוכש.

ז         . אספקת המוצרים, בין אם על ידי משלוח המוצר לרוכש ובין אם על ידי איסוף המוצר על ידי הרוכש, תהא מנקודת האיסוף בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר, וזאת אלא אם צוין במפורש אחרת.

ח        . משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רשום/שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של לירן ברזים. ללירן ברזים שמורה הזכות להודיע לרוכש כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים לרבות אך לא רק עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה אספקת המוצרים תעשה במקום הסמוך למקום מגוריו של הצרכן).

ט.         בעת תיאום האספקה, תתבקש נוכחות הרוכש במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות ו/או חתימתו על גבי שובר כרטיס האשראי. קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.

י         . יש להודיע על ביטול הובלה עד 48 שעות לפני המועד שתואם. במידה ולא תינתן הודעה מוקדמת ותתבצע הובלה במועד המתואם, בה לא יהא נוכח הרוכש, יחויב הרוכש בגין הובלה זו ובגין כל הובלה נוספת.

 
6 ביטול.

א.         בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "החוק") רשאי רוכש מוצר באתר לבטל הרכישה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג.(ב) לחוק, לפי המאוחר מביניהם ובכפוף לסייגים הנקובים בסעיף 14ג. ד לחוק), לרבות אך לא רק, אי עמידת זכות הביטול לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית; טובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר ומידע כאמור בחוק המחשבים, תשנ"ה - 1995. הודעה על ביטול תימסר בדואר, פקס או דוא"ל.

ב.         במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו, יהיה על הרוכש להחזיר את המוצר ללירן ברזים למקום בו נרכש. במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור ייאסף המוצר על ידי לירן ברזים. על הרוכש להחזיר המוצר על כל חלקיו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו במקורית.

ג.          היה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, תשיב לירן ברזים לרוכש את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

ד.         לא יחויב הרוכש בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר המוצע לבין המוצר אשר סופק לו בפועל וזאת בכפוף לסייג האמור בסעיף 3.א. דלעיל.

 
7 אחריות .

א.         אחריות לתקינות ולמתן השירות יתבצע על פי האחריות המונפקת ע"י ע.ג לירן סוכנויות בע"מ במעבדותיה ובהתאם לתנאיה וסייגיה.

ב.         המוצר עשוי להישלח למעבדה ועל כן השבתו לרוכש תלויה במועד בו יתוקן על ידי המעבדה ויושב ללירן ברזים וזאת בכפוף למועדים הנקובים בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה(.

ג.          לירן ברזים איננה אחראית ולא תהיה אחראית בגין כל נזק (עקיף או ישיר) אשר עלול להיגרם כתוצאה מן השימוש במוצר הנרכש.

ד.         לירן ברזים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. לירן ברזים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשת הרכישה של הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממנו מלהגיש את בקשת הרכישה. לירן ברזים מדגישה כי הינה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.

ה.         השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש/ללקוח/לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ע.ג לירן סוכנויות בע"מ ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

 
8הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות.

א.         לירן ברזים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל בכל רגע את העסקה ולהשיב לצרכן את כספו, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של מכירה מסוימת, או תקלה כלשהי, אשר מנעה הגשת בקשת רכישה כלשהי.

במקרה של כוח עליון, מלחמה או פעולות איבה המונעים לדעת לירן ברזים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או שלדעת לירן ברזים נעשתה פעולה בניגוד להוראות תקנון זה.

בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות המחיר.

ב.         אם לאחר רכישת מוצר מתברר שהמוצר אזל, רשאית לירן ברזים לבטל את המכירה והרכישה, בהתאם לעניין, ולהשיב לרוכש את כספו. לחילופין רשאית לירן ברזים להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחר הרוכש שלא לרכוש את המוצר החלופי - תבוטל המכירה ויושב לו כספו במלואו. כל מוצרים מצויים במלאי החברהוכי אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן בעת ביצוע ההזמנה, אזל המוצר מהמלאי, תימסר הודעה תוך יום עסקים.

ג.          והיה ולירן ברזים תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפיה ו/או כלפי מי מטעמה.

 
9 זכות הקניין רוחני.

א.         אין להעתיק, לשכפל, למכור, ולתרגם נתונים או מידע כלשהו מן האתר מבלי לקבל את רשותה המפורשת של לירן ברזים מראש ובכתב. כמו כן אסור בהחלט לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של לירן ברזים מראש ובכתב.

ב.         זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים, הינם רכושה של לירן ברזים בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו וכל פרט אחר הנוגע לאתר.

ג.          אין להשתמש בנתונים המופיעים באתר לצורך הצגתם במקום אחר, בלא לקבל את הסכמתה של לירן ברזים מראש ובכתב.

ד.          השם "ע.ג לירן סוכנויות בע"מ" וסימני המסחר של ע.ג לירן סוכנויות בע"מ (בין אם נרשמו ובין אם לאו –( הם כולם רכושה של ע.ג לירן סוכנויות בע"מ בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 
10 סודיות פרטי הגולש באתר.

א.         הפרטים האישיים הנמסרים בעת בקשת רכישה ישמרו במאגרי המידע של לירן ברזים.

ב.         הפרטים האישיים שמסר הרוכש, כמו גם פרטי הרכישות שיבצע כעת ובעתיד, יישמרו במאגר המידע של לירן ברזים. למרות שעל פי חוק אין הרוכש חייב למסור ללירן ברזים את פרטיו האישיים והמבוקשים בעת הגשת בקשת רכישה, לא תוכל לירן ברזים לטפל בהזמנת המבקש לרכוש אם לא יזינם המבקש לרכוש ולירן ברזים לא תקבלם בפועל.

ג.          לירן ברזים תהא רשאית לשלוח לגולש באתר ו/או למבקש לרכוש ממוצריה באמצעות האתר, תשדורת דואר אלקטרוני ו/או לפנות אליו בכתב ו/או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ו/או כל מידע אחר. באם הגולש ו/או המבקש לרכוש אינו מעוניין שלירן ברזים תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו להודיע בכתב או בע"פ, עפ"י נסיבות העניין, כי אינו מעוניין בפנייה אליו.

ד        . לירן ברזים מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.

ה.         לירן ברזים לא תעביר את פרטי הרוכש לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים את המשתתף), אלא במקרים המפורטים להלן:

ו         . אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בלירן ברזים או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה, או אם נעשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

ז.          אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם לירן ברזים או מי מטעמה.

ח.         התקבל בידי לירן ברזים צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.

ט.         בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין לירן ברזים.

י         . לירן ברזים  תהיה רשאית להעביר את פרטיך ואת המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות מקבוצת לירן ברזים, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק לפי הוראות אלה.

 
11. שונות

א        . לירן ברזים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

ב.          במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט בבית המשפט במחוז תל-אביב.

ג.          הרישום במחשבי לירן ברזים יהווה ראיה לכאורה לנכונות רישומים אשר תנהל לירן ברזים, עפ"י תקנון זה.

 
לירן ברזים מאחלת לכם גלישה נעימה באתר והנאה ממגוון מוצריה הנמכרים באמצעותו.                  

                                                                     בברכה,

                                                                               ע.ג לירן סוכנויות בע"מ

 

 

ברזים | ברז

מקלחונים  |   ארונות אמבטיה  |   ברזים  |   ברזי מטבח  |   מקלחון  |   תקנון אתר  |   אמנת שירות  |  

Web Statistics